پایان نامه ها

منبع تحقیق c (4527)

2-3-2-2- استقلال کاری …………………………………………………………………………………………………19 2-3-2-3- وظایف کاری …………………………………………………………………………………………………19 2-3-2-4- سیاست های سازمانی …………………………………………………………………………………..19 2-3-2-5- تعامل …………………………………………………………………………………………………………….19 2-3-2-6- شأن و مقام شغلی …………………………………………………………………………………………192-4- تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………20 2-4-1- مفهوم تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………..20 2-4-2- ابعاد تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………..23 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله c (4528)

۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده 0۶۶ ۲-۶-۵- پذیرش کارمندان0۶۷ ۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای)0۶۸ ۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱0۶۹ ۲-۸- مدل پذیرش فناوری 0۷۲ ۲-۹- مدل پذیرش فناوری (TAM) و RFID 0۷۳ ۲-۱۰- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله c (4526)

3-2 سابقه پژوهش های خارجی …………………………………………………………………. 544- نقد و بحث ………………………………………………………………………………………………. 57فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………………………… 598- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 59 سایت منبع پایان نامه 9- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 6010- مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………. 6011- عناصر تحقیق Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه c (4515)

2-2-2 معنویت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 181-2-2-2 رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت…………………………………………………………………….. 202-2-2-2 تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار ………………………………………………………………………. 223-2-2-2 تفاوت میان دین و معنویت ………………………………………………………………………………………. 233-2-2 هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………… 251-3-2-2 اجزاء هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………. 33 سایت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود c (4517)

9-2مقایسه روش پارامتری و ناپارامتری39جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری3910-2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها401-10-2مدل مضربی CCR ورودی محور402-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور413-10-2 مدل پوششی CCR ورودی محور414-10-2 مدل پوششی CCR Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق c (4518)

2-5-2- Lot Quality Assurance Sampling (LQAS)………622-5-3- روش ماتریس تاثیر- سهولت…………………………….622-5-4- مدل برایس و برادوک1……………………………………….632-5-5- مدل نیگل اسلک……………………………………………….642-5-6- مدل زهانگ………………………………………………………652-5-7- سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات………………………672-6- مروری بر مطالعات…………………………………………………………………682-6-1- مطالعات خارجی……………………………………………….682-6-2- مطالعات داخلی………………………………………………..733- فصل سوم- روش پژوهش3-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (4519)

روش های ارزیابی برند20تئوری های ارزش ویژه برند22تئوری ارزش برند کلر22آگاهی از برند23وسعت و عمق آگاهی از برند24مزیت های آگاهی از برند25تصویر ذهنی از برند25برجستگی برند27عملکرد برند28تصویرسازی ذهنی از برند28قضاوت نسبت به برند30احساسات نسبت به Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (4521)

فصلسوم: روش تحقیق3-1)روشتحقیق353-2)قلمرومکانیوزمانیتحقیق353-3)ابزارجمعآوریدادهها363-4)ویژگیهایفنیوابزاریاندازهگیری373-4-1)روایی373-4-2)پایایی373-5)ابزارگردآوریاطلاعات383-6)جامعهآماریتحقیق383-7)روشتجزیهوتحلیلدادهها383-8) هدفازانجاماینتحقیق383-9) محتوا413-9-1) معرفیروشتجزیهوتحلیلSWOT413-9-2.)مراحلتدویناستراتژیدراینتحقیق443-10) علتانتخابروش453-11) معرفیتحلیلSWOT463-11-1.)تعاریفنقاطقوتوضعفوفرصتهاوتهدیدات463-11-2.)قواعدحاکمبرماتریستحلیلیSWOT473-11-3.)مراحلانجامآنالیزSWOT483-11-4) نمایشماتریس‌هایمورداستفادهدرروشتحلیلSWOT493-11-4-1) ماتریساولویتبندیعواملداخلی493-11-4-2.)ماتریساولویتبندیعواملداخلی503-11-4-3). ماتریسSWOT503-11-5) روشکمّیتحلیلSWOT503-11-6)نسل اول کارت امتیازی متوازن513-12) مدلکارتامتیازیمتوازن523-12-1)معرفیوجوهکارتامتیازیمتوازن533-12-1-1)وجهمالی543-12-1-2)وجهمشتری543-12-1-3) وجهرشدویادگیری553-12-1-4)وجهفرآیندهایداخلی553-12-2) مراحلپیادهسازیکارتامتیازیمتوازن55فصلچهارم:محاسبات و یافته های تحقیق4-1) مقدمه584-2)تجزیهوتحلیلدادهها584-2-1)توزیعفراوانینمونهبرحسبجنسیت:584-2-2):توزیعفراوانینمونهبرحسبسن594-2-3) توزیعفراوانینمونهبرحسبمیزانتحصیلات604-4)تحلیل بااستفاده از مدل SWOT624-4-1)نقاطقوتوضعفسازمانازمنظرمنابعانسانی634-4-2) فرصتهاوتهدیدهایسازمانازمنظرانسانی644-5)نتایجحاصلازازپرسشنامه664-5-1)نتایجنقاطقوت664-5-2)نتایجنقاطضعف674-5-3)نتایجفاکتورهایفرصت684-5-4)نتایجفاکتورهایتهدید69فصلپنجم:نتیجهگیریوپیشنهادات5-1) مقدمه:715-2) تحلیلنتایجتحقیق:715-2-1)تحلیلنتایجحاصلازآمارتوصیفی:715-2-2)ارائهراهکاربراساسمدلSWOT715-2-2-1)استراتژِیSO (نقاطقوت،فرصتها)725-2-2-2)استراتژهایST (نقاطقوتوتهدید)735-2-2-3)استراتژیهایWO (نقاطضعف،فرصتها)745-2-2-4)استراتژیWT(نقاطضعفوتهدید)755-3)طبقهبندیفاکتورهابرمبنایمدلBSC765-4)انتخاببهتریناستراتژیبراساسروشماتریسکمی765-4-1)نحوهانتخاببهتریناستراتژی765-4-2)ترکیبSWOT Read more…

By 92, ago