1-2 گستره نوآوریهای خارجی چه تاثیری بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشی و سرامیک ایران دارد؟
2-2 گستره منابع چه تاثیری بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشی و سرامیک ایران دارد؟
3-2 گستره همکاریها چه تاثیری بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشی و سرامیک ایران دارد؟
4-2 حمایت از مالکیت فکری چه تاثیری بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشی و سرامیک ایران دارد؟
2-7- فرضیه های تحقیق: (وجود فرضیه الزامی نیست. می توان این قسمت را خالی گذارد)»
3-7- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:
هدف اصلی این تحقیق بررسی بسترهای ظهور نوآوری باز در صنعت کاشی و سرامیک ایران می باشد. همچنین به واسطه این تحقیق جایگاه نوآوری باز در این صنعت مشخص خواهد شد و میزان استفاده سازمانها و تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه انها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این به خاطر نو بودن ادبیات نوآوری باز در ایران مدیران بنگاه های کوچک و متوسط نیز می توانند رهیافت هایی از این مطالعه داشته باشند. اولا اینکه، مدیران می توانند درک کنند که چگونه نوآوری باز می تواند برای بهبود عملکرد نوآورانه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به انها کمک می کند تا بدانند چه زمانی می تواند برای تبادل اطلاعات، بهترین زمان باشد. ثانیا، این مطالعه می تواند به آنها کمک کنند تا بینش لازم را در جهت بکار گیری صحیح نوآوری باز در سازمان خود بدست آورند.
8- روش کلی تحقیق:
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعهی آماری روش تحقیق پیمایشی بکار میرود (سرمد،زهره و بازرگان،عباس و حجازی،الهه, 1385) .
1-8- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:
جامعهی آماری ما سازمانهای کوچک و متوسط در صنعت کاشی و سرامیک ایران میباشد.
2-8- قلمرو زمانی تحقیق:
الف- طول مدت اجرای تحقیق : 6 ماه
ب- تاریخ شروع : اسفند
ج- تاریخ احتمالی تنظیم و نگارش : مرداد سال 90
د- تاریخ احتمالی تحویل به استاد راهنما و مشاور جهت مطالعه : هر ماه اساتید در جریان کار قرار می گیرند و در کل آخر مرداد ماه 1390 به آنها تحویل داده می شود.
ه- تاریخ احتمالی تایپ و تکثیر : مرداد ماه 1390
و- تاریخ احتمالی آمادگی برای دفاع : مرداد ماه 1390
3-8- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:
نمونه ما به صورت روش نمونهگیری تصادفی از بین جامعه انتخاب میشود.
4-8- روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:
روشهای گردآوری اطلاعات مشتمل است بر پرسشنامههای حضوری، پستی یا الکترونیکی؛ مشاهدهی افراد یا رویدادها با ضبط (یا غیرضبط)صوتی یا تصویری و سایر روشها (سکاران, 1381) . به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش که به عنوان مکمل برای هم می باشند استفاده خواهد شد که عبارتند از : روش اول، روش میدانی است که از طریق پرسش نامه آزاد یا مصاحبه انجام می شود. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه دادههای اولیه گردآوری و طبقهبندی میشوند. اجرای مصاحبه، توزیع پرسشنامه و مشاهدهی مردم سه روش عمدهای هستند که در پژوهشهای میدانی (پیمایشی) به کار گرفته میشوند(سکاران, 1381). و روش دوم مطالعات کتابخانه ای (برای بررسی مقالات و پایان نامه های ارائه شده فارسی) و اینترنت (برای بررسی مقالات و پایان نامه های کار شده در مجلات و دانشگاههای معتبر جهان) میباشد.
5-8- روشهای تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات از آزمون فرض استفاده میشود و از روشهای دیگر نیز بر اساس نیاز استفاده خواهد شد.
9- موانع ومحدودیتهای تحقیق :
الف- نبود سابقه تحقیقی در ایران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- برای انجام فاز اجرایی (پرسش نامه و مصاحبه) امکان بروز مشکلات و همکاری نکردن برای تکمیل فرم ها وجود دارد.
10- چارچوب کلان نظری تحقیق:
در نوآوری باز باید توجه داشت که همیشه دانش های ارزشمندی در خارج از سازمان وجود دارند که می تواند در داخل سازمان برای ایجاد نوآوری های جدید به کار گرفته شوند و شناسایی آنها علاوه بر اینکه باعث به وجود امدن نواوری در سازمان می شود می تواند به عنوان مزیت رقابتی در برابر بنگاه های رقیب به حساب آیند. هدف کلی که ما در این مطالعه به دنبال ان هستیم این است که میزان سطح به کار گیری شاخص های نواوری باز در صنعت کاشی و سرامیک ایران را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که این میزان تا چه اندازه بر عملکرد نوآورانه انها تاثیر خواهد داشت.
شکل 1 مدل نوآوری باز در SMEs (Sungjoo Leea, Gwangman Parkb, Byungun Yoonc, Jinwoo Parkd, 2010)
با توجه به ادبیات موجود، ما نوآوری باز را به دو بخش به درون و به بیرون تقسیم بندی می کنیم و تمرکز خود را به نوآوری باز به درون یعنی استفاده از منابع مختلف خارجی در جهت ارتقاء نوآوری های موفق در درون سازمان معطوف خواهیم نمود. و به بررسی گستره3 و عمق4 این موضوع در بین سازمانهای کوچک و متوسط صنعت کاشی و سرامیک در ایران خواهیم پرداخت. در این راستا ما با توجه به کار چسبروگ (2003)، دو بعد برای نوآوری باز در نظر گرفتهایم که عبارتند از: عمق نوآوری باز و گسترهی نوآوری باز. بعد اول شامل سه بخش؛ عمق نوآوری خارجی، عمق منابع و عمق همکاریها و بعد شامل 4 بخش؛ گسترهی نوآوریهای خارجی، گسترهی منابع، گسترهی همکاریها و حمایت از داراییهای فکری میباشد.
شکل 2: مدل مفهومی نوآوری باز (Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,, 2006)
11- نقشه راه:
12- پیشینه تحقیق:
در رابطه با نوآوری باز در کشورهای دیگر تحقیقاتی انجام شده است به طور کلی مبحث نوآوری باز از سال (2003) توسط چسبروگ5 وارد ادبیات مدیریتی شد و می توان گفت که از همان سال 2003 توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرد و از ان سال به بعد هر روزه بر مشتاقان این مبحث افزوده می شود و محققان به بررسی جنب های مختلف این موضوع می پردازند.
با این وجود تحقیق جامع و میدانی در مورد تاثیر نوآوری های باز در صنایع کشور انجام نشده است.
13- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
➢ نوآوری:
به طور کلی فرایند نوآوری در توسعه محصول جدید اهمیت بسیاری دارد و به طور قطع تاثیر بسزایی بر عملکرد محصول خواهد داشت (Im, Subim and John P. Workman Jr, 2004). زمانی که نوآوری به طور موفقیت آمیز توسعه پیدا کند، مورد پذیرش قرار گیرد و عملیاتی سازی ایده به خوبی انجام شود، کلید تعیین کننده نوآوری ایده ها می باشند (Rogers, 1983). خلاقیت باعث به وجود آمدن ایده های معنی دار و نو خواهد شد (Im, Subim and John P. Workman Jr, 2004) ، در نتیجه می توان گفت که ایده لازمه یک نوآوری می باشد اما کافی نیست (Amabile, 1988). ایده های خلاقانه برای ایجاد یک نوآوری موفق لازم و ضروری می باشد این در حالی است که در طی فرایند نوآوری این ایده ها باید ساخته و پرداخته شوند (Sheremata, 2000)و در نتیجه به مزیت رقابتی برای بنگاه تبدیل شوند. می توان اینگونه گفت که در واقع این جو نوآورانه می باشد که به توسعه محصول جدید موفق منتهی می شود مثل زمانی که فرد کار افرین با قبول ریسک به حمایت از توسعه محصول جدید می پردازد (Cooper, Elko J. Kleinschmidt, 1995). یا زمانی که جو نوآوری باعث گردآوری منابع، ایجاد وقت ازاد برای پروژه های جدید و همچنین اقدامات لازم را برای کار کنان در جهت کار بر روی پروژه های جدید را فراهم می آورد.. باید توجه داشت تمام این مفاهیمی که تا اینجا توضیح داده شد تمرکز بر روی منابع داخلی بود و به نوآری بسته مربوط می شدند.
➢ نوآوری باز و بسته:
چسبرگ در سال 2003 دو پارادایم نوآوری را مطرح نمود یکی نوآوری باز و دیگری نوآوری بسته. نوآوری بسته زمانی مطرح می شود که بنگاه تمام ایده های توسعه محصول جدید خود را در داخل سازمان پیدا می کند و بعد به دنبال تجاری سازی انها می رود. این در حالی است که نوآوری باز به عنوان انقلابی در بازار ایده ها مطرح می شود چون در نوآوری های باز ما پا را فرا تر از مرز های سازمان گذاشته و سازمان های خارج از مرز های سازمان نیز می توانند به عنوان منبع ایده ها برای ایجاد نوآوری به همراه ایده های داخلی مطرح شوند. با توجه به پتنت های ثبت شده در سال های اخیر می توان گفت که نوآوری در همه جا یافت می شود از سازمان های کوچک گرفته تا ساز مان های بزرگ. از این رو می توان گفت که سازمان ها با اندازه های مختلف می توانند با تکنولوژی های متفاوت به عنوان پتانسیل های مختلف برای سازمان ها تلقی شوند. حتی با این اوصاف می توان گفت که دیگر سازمان ها به ان همه منابع عظیم در هم پیچیده برای ایجاد نوآوری محتاج نیستند (Chesbrough 2003b).
می توان گفت که یکی از مهمترین قسمت ها در نواوری باز این است که سازمان ها بدانند دانش های باارزش می توانند در خارج از سازمان یافت شوند و در این راستا سازمان ها باید بتوانند به سازمان های دیگر وصل شده یا حتی در مواردی با انها همراه شوند. معمولا منابع با ارزش در خارج از ساز مانها وجود دارند از این رو دانشتن اینکه چگونه این دانش ها را می توان به داخل سازمان اورد اهمیت حیاتی خواهد داشت.
➢ نوآوری باز به بیرون و به درون6
نوآوری باز به بیرون بر می گردد به بهره برداری از دانش داخل سازمان با سپردن آن به سازمان های خارج (K.R.E.Huizingh, 2011). در واقع می توان اینگونه بیان نمود که سازمان به دنبال بنگاه هایی می گردند که مدل کسب و کاری متفاوتی داشته باشند و بتوانند از تکنولوژی های موجود در سازمان استفاده کنند و به تجاری سازی آن بپردازند (Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,, 2006). نوآوری باز به درون بر می گردد به استفاده داخلی از دانش خارج از سازمان (K.R.E.Huizingh, 2011). از نظر چشبرگ و کروثر در هر جایی که عمل نوآوری باز به درون انجام بگیرد در هر حال باید عمل نوآوری به بیرون نیز به کار گرفته شده باشد.
15- فهرست منابع:
سرمد،زهره و بازرگان،عباس و حجازی،الهه. (1385). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: موسسه انتشاراتی آگاه.
سکاران, ا. (1381). روشهای تحقیق در مدیریت. تهران: ترجمه: صائبی محمد و شیرازی محمود موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
Amabile, T. M. (1988). A Model of Creativity and Innovation in Organizations. Research in Organizational Behavior, 45 (2), 357-376.
Chesbrough, H. (2003). The era of open innovation . MIT Sloa nManagemen Review 44 (3), 35–41.
Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,. (2006). .Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&D Management 36(3), 229–236.
Cooper, Elko J. Kleinschmidt. (1995). Determinants of Timeliness in Product Development. Journal of New Product Development, 12 (5), 374-391.
Im, Subim and John P. Workman Jr. (2004). Market Orientation, Creativity, and New Product Performance in High-Technology Firms. Journal of Marketing, 68 (April), 114-132.
K.R.E.Huizingh, E. (2011). Open innovation:Stateoftheartandfutureperspectives. Technovation 31 , 2–9.
Porter, M. E. (1990b). What is national competitiveness? . Harvard Business Review, 68(2), 84-85.
Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovation. New York: The Free Press.
Saba, t. (1389). http://www.sabatile.ir/fa/. Retrieved from www.sabatile.ir.
Schumpeter, J. A. (2002). The economy as a whole: Seventh chapter of the theory of economic development. Industry and Innovation, 93.
Sheremata, W. A. (2000). Centrifugal and Centripetal Forces in Radical New Product Development under Time Pressure. Academy of Management Review, 25 (April), 389-408.
Sungjoo Leea, Gwangman Parkb, Byungun Yoonc, Jinwoo Parkd. (2010). Open innovation in SMEs—An intermediated network model. Research Policy 39, 290–300.
West, Joel, Scott Gallagher. (2006). Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment in Open-Source Software. R&D Management, 36 (June), 319-331.
16- تائیدات:
1-16- استاد راهنما: نام خانوادگی: دکتر طالبینام: کامبیزامضا و تاریخ:
2-16- استاد مشاور: نام خانوادگی: دکتر قربانی زادهنام: وجه الله امضا و تاریخ:
3-16- استاد مشاور: نام خانوادگی:نام:امضا و تاریخ:
4-16- طرح پیشنهاد تحقیق خانم/آقایدرصفحه درتاریخ
به تصویب گروه رسید.
امضا مدیر گروه
5-16- طرح تحقیق پایان نامه خانم/ آقای رشته گروه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درتاریخ پس از بررسی به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی رسید نرسید و برای تجدید نظر اصلاحی به دانشجو عودت داده می شود.
امضای معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده یا رئیس اداره آموزش دانشکده:
6-16- اقدامات ضروری برای نهایی شدن مصوبه: اقدام خاصی لازم نیست (
اقدامات زیر باید انجام شود(
انجام اصلاحات و رفع کمبودهای زیر:
الف- با تائید استاد و راهنما ومشاوران(
ب- با تائید استاد راهنما، مشاوران و شورای گروه(
ج- با تایید استاد راهنما، مشاوران، شورای گروه وشورای تحصیلات تکمیلی دانشکده(
17- تعهد دانشجو:
با تصویب این پیشنهاد اینجانب محسن قوامی پور دانشجوی رشته مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار ورودی 87 ترم دوممتعهد به انجام موارد زیر هستم:
1. تهیه و تجلید پایان نامه در چهارچوب مقررات، ضوابط ودستورالعمل ها (مانند رعایت آیین نامه عدم استنساخ و اقتباس غیرمجاز از کتاب ها، مطبوعات و دیگر شکل های مواد علمی اینترنت و امثال آن، ذکر ماخذ و پانویس ها، رنگ سبز یشمی ساده جلد و نظایر آنها).
2. تقدیم گزارش پیشرفت کار پایان نامه درهر ماه به اساتید راهنما و مشاور.
3. عندالزوم توافق با استاد راهنمایی دیگر، در صورت اهمال در ارایه گزارش و اعلام انصراف استاد فعلی از ادامه همراهی اینجانب.
4. انجام هر گونه اصلاحات طبق نظر استاد راهنا و مشاور.
5. دفاع از پایان نامه به طور شایسته(همراه با پاورپوینت و تمرین قبلی) در زمان مقرر باتوجه به حداکثر دو سال دوره کارشناسی ارشد.
6. تنظیم حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه با عناوین استادان راهنما و مشاور(با نظر استادراهنما).
7. تقدیم پایان نامه اصلاح و تکمیل شده با چکیده فارسی و انگلیسی به مراجع حداکثر 45 روز پس از تاریخ دفاع برای تسویه حساب.
8. ضمنا متعهد می شوم که پایان نامه اینجانب تکراری نیست و رعایت دقت و امانت را در این خصوص اعلام می دارم.
9. هرگونه عواقب قانونی و اداری ناشی از عدم رعایت موارد فوق بدون حق اعتراض متوجه اینجانب می باشد./
تاریخ تکمیل:امضا دانشجو:

1 Schumpeter
2 Porter
3 Breadth
4 Depth
5 Chesbrough
6 Outbound and Inbound Innovation
—————
————————————————————

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید