پایان نامه ها

دانلود تحقیق c (4518)

2-5-2- Lot Quality Assurance Sampling (LQAS)………622-5-3- روش ماتریس تاثیر- سهولت…………………………….622-5-4- مدل برایس و برادوک1……………………………………….632-5-5- مدل نیگل اسلک……………………………………………….642-5-6- مدل زهانگ………………………………………………………652-5-7- سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات………………………672-6- مروری بر مطالعات…………………………………………………………………682-6-1- مطالعات خارجی……………………………………………….682-6-2- مطالعات داخلی………………………………………………..733- فصل سوم- روش پژوهش3-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود c (4517)

9-2مقایسه روش پارامتری و ناپارامتری39جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری3910-2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها401-10-2مدل مضربی CCR ورودی محور402-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور413-10-2 مدل پوششی CCR ورودی محور414-10-2 مدل پوششی CCR Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه c (4515)

2-2-2 معنویت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 181-2-2-2 رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت…………………………………………………………………….. 202-2-2-2 تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار ………………………………………………………………………. 223-2-2-2 تفاوت میان دین و معنویت ………………………………………………………………………………………. 233-2-2 هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………… 251-3-2-2 اجزاء هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………. 33 سایت Read more…

By 92, ago