برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع مقاله c (4528)

۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده 0۶۶ ۲-۶-۵- پذیرش کارمندان0۶۷ ۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای)0۶۸ ۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱0۶۹ ۲-۸- مدل پذیرش فناوری 0۷۲ ۲-۹- مدل پذیرش فناوری (TAM) و RFID 0۷۳ ۲-۱۰- Read more…

پایان نامه ها

منبع تحقیق c (4527)

2-3-2-2- استقلال کاری …………………………………………………………………………………………………19 2-3-2-3- وظایف کاری …………………………………………………………………………………………………19 2-3-2-4- سیاست های سازمانی …………………………………………………………………………………..19 2-3-2-5- تعامل …………………………………………………………………………………………………………….19 2-3-2-6- شأن و مقام شغلی …………………………………………………………………………………………192-4- تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………20 2-4-1- مفهوم تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………..20 2-4-2- ابعاد تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………..23 Read more…

پایان نامه ها

دانلود مقاله c (4526)

3-2 سابقه پژوهش های خارجی …………………………………………………………………. 544- نقد و بحث ………………………………………………………………………………………………. 57فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………………………… 598- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 59 سایت منبع پایان نامه 9- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 6010- مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………. 6011- عناصر تحقیق Read more…

پایان نامه ها

دانلود مقاله c (4525)

2-8) مروری بر پیشینیه تحقیق252-8-1) تحقیقات داخلی252-8-2) تحقیقات خارجی29فصل سومروش تحقیق3-1) مقدمه343-2) جامعه مورد نظر تحقیق343-3) نمونه آماری343-4) ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق353-5) متغیر های تحقیق353-5-1) متغیر وابسته353-5-2) متغیر مستقل363-5-3) متغیر کنترلی363-5-4) Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4524)

1-2 گستره نوآوریهای خارجی چه تاثیری بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشی و سرامیک ایران دارد؟2-2 گستره منابع چه تاثیری بر عملکرد نوآورانه سازمانها در صنعت کاشی و سرامیک ایران دارد؟3-2 گستره همکاریها چه Read more…

پایان نامه ها

مقاله رایگان c (4523)

از آنجا که این تحقیق به استفاده از دو نگرش کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ترجمه و جاری سازی موضوع استراتژیک کسب و کار صادراتی می پردازد، بنابراین برای سازمانهائی که از این Read more…

پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (4522)

2-2-1- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص92-2-2- مفهوم شاخص112-2-3- تعاریف شاخص122-2-4- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا162-2-5- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران162-2-5-1- ویژگی های تپیکس172-2-5-2- نحوه محاسبه تپیکس182-3- مروری بر ادبیات موضوع202-4- مکانیسم انتقال232-4-1- Read more…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (4521)

فصلسوم: روش تحقیق3-1)روشتحقیق353-2)قلمرومکانیوزمانیتحقیق353-3)ابزارجمعآوریدادهها363-4)ویژگیهایفنیوابزاریاندازهگیری373-4-1)روایی373-4-2)پایایی373-5)ابزارگردآوریاطلاعات383-6)جامعهآماریتحقیق383-7)روشتجزیهوتحلیلدادهها383-8) هدفازانجاماینتحقیق383-9) محتوا413-9-1) معرفیروشتجزیهوتحلیلSWOT413-9-2.)مراحلتدویناستراتژیدراینتحقیق443-10) علتانتخابروش453-11) معرفیتحلیلSWOT463-11-1.)تعاریفنقاطقوتوضعفوفرصتهاوتهدیدات463-11-2.)قواعدحاکمبرماتریستحلیلیSWOT473-11-3.)مراحلانجامآنالیزSWOT483-11-4) نمایشماتریس‌هایمورداستفادهدرروشتحلیلSWOT493-11-4-1) ماتریساولویتبندیعواملداخلی493-11-4-2.)ماتریساولویتبندیعواملداخلی503-11-4-3). ماتریسSWOT503-11-5) روشکمّیتحلیلSWOT503-11-6)نسل اول کارت امتیازی متوازن513-12) مدلکارتامتیازیمتوازن523-12-1)معرفیوجوهکارتامتیازیمتوازن533-12-1-1)وجهمالی543-12-1-2)وجهمشتری543-12-1-3) وجهرشدویادگیری553-12-1-4)وجهفرآیندهایداخلی553-12-2) مراحلپیادهسازیکارتامتیازیمتوازن55فصلچهارم:محاسبات و یافته های تحقیق4-1) مقدمه584-2)تجزیهوتحلیلدادهها584-2-1)توزیعفراوانینمونهبرحسبجنسیت:584-2-2):توزیعفراوانینمونهبرحسبسن594-2-3) توزیعفراوانینمونهبرحسبمیزانتحصیلات604-4)تحلیل بااستفاده از مدل SWOT624-4-1)نقاطقوتوضعفسازمانازمنظرمنابعانسانی634-4-2) فرصتهاوتهدیدهایسازمانازمنظرانسانی644-5)نتایجحاصلازازپرسشنامه664-5-1)نتایجنقاطقوت664-5-2)نتایجنقاطضعف674-5-3)نتایجفاکتورهایفرصت684-5-4)نتایجفاکتورهایتهدید69فصلپنجم:نتیجهگیریوپیشنهادات5-1) مقدمه:715-2) تحلیلنتایجتحقیق:715-2-1)تحلیلنتایجحاصلازآمارتوصیفی:715-2-2)ارائهراهکاربراساسمدلSWOT715-2-2-1)استراتژِیSO (نقاطقوت،فرصتها)725-2-2-2)استراتژهایST (نقاطقوتوتهدید)735-2-2-3)استراتژیهایWO (نقاطضعف،فرصتها)745-2-2-4)استراتژیWT(نقاطضعفوتهدید)755-3)طبقهبندیفاکتورهابرمبنایمدلBSC765-4)انتخاببهتریناستراتژیبراساسروشماتریسکمی765-4-1)نحوهانتخاببهتریناستراتژی765-4-2)ترکیبSWOT Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (4519)

روش های ارزیابی برند20تئوری های ارزش ویژه برند22تئوری ارزش برند کلر22آگاهی از برند23وسعت و عمق آگاهی از برند24مزیت های آگاهی از برند25تصویر ذهنی از برند25برجستگی برند27عملکرد برند28تصویرسازی ذهنی از برند28قضاوت نسبت به برند30احساسات نسبت به Read more…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق c (4518)

2-5-2- Lot Quality Assurance Sampling (LQAS)………622-5-3- روش ماتریس تاثیر- سهولت…………………………….622-5-4- مدل برایس و برادوک1……………………………………….632-5-5- مدل نیگل اسلک……………………………………………….642-5-6- مدل زهانگ………………………………………………………652-5-7- سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات………………………672-6- مروری بر مطالعات…………………………………………………………………682-6-1- مطالعات خارجی……………………………………………….682-6-2- مطالعات داخلی………………………………………………..733- فصل سوم- روش پژوهش3-1- Read more…

پایان نامه ها

مقاله دانلود c (4517)

9-2مقایسه روش پارامتری و ناپارامتری39جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری3910-2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها401-10-2مدل مضربی CCR ورودی محور402-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور413-10-2 مدل پوششی CCR ورودی محور414-10-2 مدل پوششی CCR Read more…